همکاری با ما

جهت استفاده از زیرساخت های شرکت صفاپخش در جهت استفاده از منابع انبارداری (خشک و سردخانه) و استفاده از منابع لجستیکی جهت پخش محصولات اختصاصی خود در سطح کشور درخواست خود را ثبت نمایید در اسرع وقت تماس گرفته می شود.

صفاپخش

    فرم درخواست استفاده از منابع لجستیکی و انبار

    شماره تماس