استخدام فروشنده

شرکت موادغذایى صفا پخش جهت تصدى شغل فروشندگى از جوانان فعال و کوشا که داراى مدرک تحصیلى حداقل دیپلم باشند با مزایاى ذیل دعوت به همکارى مینماید.
١-حقوق و مزایا و پورسانت فروش
٢-بیمه تامین اجتماعى و بیمه تکمیلى
٣-پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و هزینه غذا
۴-پرداخت هزینه اینترنت
۵-کمکهاى غیر نقدى و البسه سازمانى
از متقاضیان درخواست میگردد با تلفن ۴۴١٩۵٠٢١-۵داخلى١۴٣و١۴۴۴تماس حاصل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید